Regulamin

Regulamin z dnia 2020.02.10

1. Podstawowe definicje

Serwis
atrakcjo.pl jest prowadzonym w języku polskim serwisem ogłoszeniowo-handlowym stworzonym i utrzymywanym przez Przedsiębiorstwo EKOGLOB PODHALE w domenie atrakcjo.pl, umożliwiającym skojarzenie stron sprzedającej i kupującej (przedmioty), usługodawcy i usługobiorcy (usługi) oraz pracodawcy i potencjalnego pracownika (praca), a także pozwalającym na kontakt pomiędzy Użytkownikami, w szczególności w celu wymiany Ogłoszeń czy informacji. Celem Serwisu jest ułatwienie Użytkownikom dokonywania transakcji sprzedaży, poprzez zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie i umożliwienie komunikacji pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami.

Operator
Operatorem serwisu ogłoszeniowo-handlowego atrakcjo.pl jest Przedsiębiorstwo EKOGLOB PODHALE z siedzibą w 34 – 700 Rabka – Zdrój przy ul. Garncarskiej 49, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP : 7352210881,Regon :120473748.

Towar
Rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia.

Użytkownik
Podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Serwis na zasadach określonych w Regulaminie.

Wystawiający
Użytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia lub pozyskania Towaru poprzez wystawienie ogłoszenia w ramach serwisu atrakcjo.pl

Ogłoszeniobiorca
Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia Towaru od Wystawiającego lub dostarczenia Towaru Wystawiającemu w ramach serwisu atrakcjo.pl

Ogłoszenie
Zamieszczona przez Wystawiającego zwięzła, pisemna informacja o sprzedawanym lub poszukiwanym Towarze, pracy lub usłudze zawierająca niezbędne informacje.

Konto
Prowadzone dla Użytkownika przez Operatora pod unikalną nazwą (login) powiązaną z unikalnym adresem email konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach portalu atrakcjo.pl

Zarejestrowany Użytkownik
Użytkownik posiadający konto w serwisie atrakcjo.pl

Rejestracja
Procedura zakładania Konta.

Regulamin
Niniejszy regulamin.

Strony umów
Ogłoszeniobiorca, Wystawiający.

2. Ogólne warunki korzystania z serwisu atrakcjo.pl

 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na warunki określone w Regulaminie.

 2. Ogłoszenia są dodawane przez Wystawiających, którzy samodzielnie ustalają ich treść.

 3. Operator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych pomiędzy Użytkownikami. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami. Operator nie ponosi tym samym odpowiedzialności za jakość, pochodzenie, dostawę, odebranie, zapłatę lub przydatność oferowanych rzeczy.

 4. Ogłoszenia muszą być przypisane przez Wystawiających do odpowiednich kategorii.

 5. Treść ogłoszeń musi być zgodna ze stanem faktycznym przedmiotu Ogłoszenia

 6. Ogłoszenia są dostępne dla wszystkich użytkowników sieci internetowej.

 7. Wystawiający jest odpowiedzialny za treść i zdjęcia dołączone do ogłoszenia, publikując je gwarantuje, że nie naruszają one Regulaminu, ani praw osób trzecich w tym Operatora, a także, że są zgodne ze stanem faktycznym i obowiązującym stanem prawnym.

 8. Operator nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników. Użytkownicy mają obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych - zabronione jest rejestrowanie kont na dane osób postronnych oraz dane fikcyjne. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za czynności dokonywane w ramach Serwisu

 9. Treść ogłoszenia winna być rzetelna i dokładnie opisywać przedmiot ogłoszenia w szczególności, jeśli chodzi o jego stan, jakość, parametry i producenta.

 10. Kontakt z Wystawiającym możliwy jest poprzez formularz kontaktowy umieszczony w Ogłoszeniu lub poprzez telefoniczny numer kontaktowy podany podczas dodawania ogłoszenia. Mechanizm formularza kontaktowego nie przekazuje adresów email Wystawiającego ani Ogłoszeniobiorcy. Wymiana wiadomości odbywa się wewnątrz serwisu atrakcjo.pl.

 11. Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru.

 12. Jeden Towar nie może być wystawiany w wielu ogłoszeniach równocześnie.

 13. Operator podejmuje działania zmierzające do publikacji ogłoszeń także w innych mediach (np. innych serwisach internetowych, prasie) i w tym celu nawiązuje współprace z partnerami. Współpraca z partnerami ma na celu pozyskanie jak największej ilości odbiorców ogłoszeń.

 14. Umieszczając ogłoszenie Wystawiający jednocześnie wyraża zgodę na publikację ogłoszenia w mediach, z którymi Operator nawiązał współpracę. Za publikację ogłoszeń u partnerów Operatora nie jest naliczana żadna opłata.

 15. Zabronione jest pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania. Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne elementy Serwisu podlegają ochronie prawnej i stanowią prawa autorskie Operatora

 16. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności.

 17. W serwisie atrakcjo.pl wykorzystujemy pliki Cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Cookies.

3. Rejestracja (założenie konta)

 1. Rejestracja w serwisie atrakcjo.pl wymaga akceptacji Regulaminu i jest bezpłatna.

 2. Do rejestracji wymagane jest wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: http://atrakcjo.pl/logowanie oraz odebranie poczty wysłanej na podany w formularzu adres email i kliknięcie linku aktywacyjnego znajdującego się w wiadomości jak też ustanowienie hasła do konta.

 3. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie atrakcjo.pl

 4. Niedozwolone jest rejestrowanie Konta przy użyciu z tymczasowego adresu email.

 5. Użytkownik posiadający konto w serwisie atrakcjo.pl ma możliwość wygodnego zarządzania m. in. swoimi ogłoszeniami, wiadomościami i danymi kontaktowymi.

 6. W przypadku osób prawnych Konto w serwisie atrakcjo.pl może założyć jedynie osoba posiadająca umocowanie prawne do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

 7. Wysłanie wiadomości z poziomu formularza kontaktowego, dodanie ogłoszenia bez rejestracji lub skorzystanie z innej usługi wymagającej podania adresu email skutkuje założeniem nieaktywnego konta dla wskazanego adresu email, chyba, że konto takie już istnieje. Kolejne usługi z wskazanym adresem email będą wiązane z tym kontem. Konto takie można aktywować (http://atrakcjo.pl/logowanie) oraz usunąć.

 8. Konto może zostać usunięte przez Użytkownika w dowolnym momencie poprzez wybranie odpowiedniej opcji po zalogowaniu do serwisu atrakcjo.pl. Usunięcie konta jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy z Operatorem.

 9. Pełna funkcjonalność Serwisu jest dostępna dopiero po pełnej aktywacji konta i ustanowieniu indywidualnego hasła do konta.

4. Dodawanie i edycja ogłoszenia

 1. Dodanie ogłoszenie w serwisie atrakcjo.pl wymaga akceptacji Regulaminu

 2. Dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne.

 3. W celu dodania ogłoszenia konieczne jest wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: http://atrakcjo.pl/ogloszenia/dodaj

 4. Ogłoszenie może zostać dodane przez Zarejestrowanego Użytkownika jak i przez Użytkownika nieposiadającego konta w serwisie atrakcjo.pl. W trakcie wypełniania formularza dodawania Ogłoszenia Użytkownik niezarejestrowany otrzyma możliwość wpisania adresu e-mail, natomiast zanim Ogłoszenie zostanie opublikowane w Serwisie, Użytkownik będzie miał obowiązek zaakceptować zgody wymagane przepisami prawa i Regulaminem.

 5. Niedozwolone jest dodawanie Ogłoszeń przy użyciu tymczasowego adresu email.

 6. Ogłoszenie dodane przez Użytkownika, który nie był zalogowany podczas jego dodawania wymaga aktywacji za pomocą linku wysłanego na adres email podany w danych ogłoszenia. Ogłoszenia dodane przez zalogowanych użytkowników automatycznie uzyskują akceptację dodającego.

 7. Wystawiający może dodać zdjęcia do ogłoszenia. Maksymalna ilość zdjęć, które można dodać zdefiniowana jest na stronie dodawania i edycji ogłoszeń.

 8. Ogłoszenia zwykle są publikowane zaraz po ich aktywacji. Część ogłoszeń jest sprawdzana przez Operatora i jest publikowana z opóźnieniem.

 9. Standardowy okres publikacji Ogłoszenia wynosi 60 dni.

 10. Ogłoszenie można zakończyć przed czasem.

 11. Zakończone Ogłoszenie można wznowić.

 12. Dane kontaktowe wprowadzane przez Wystawiającego mogą być umieszczane tylko w polach do tego przeznaczonych. Wprowadzenie danych kontaktowych w polu Opis lub Tytuł ogłoszenia może skutkować zablokowaniem publikacji Ogłoszenia.

 13. Ogłoszenie przed publikacją jak i w jej trakcie może zostać poddane sprawdzeniu przez Operatora i zostać przez niego wstrzymane ze względu na naruszenie Regulaminu lub stwierdzenia potencjalnego ryzyka dla innych Użytkowników lub Operatora.

 14. Edycja i wcześniejsze zakończenie ogłoszenia możliwe jest po zalogowaniu Wystawiającego do konta lub za pomocą linków znajdujących się w przesłanym mailu aktywacyjnym do Ogłoszenia. W istniejącym ogłoszeniu nie można zmienić kategorii.

 15. Po 90 dniach od zakończenia Ogłoszenia zostaje ono usunięte z zakładki „Ogłoszenia > Zakończone”, o ile Wystawiający nie zrobi tego wcześniej.

 16. Niedozwolone jest dublowanie ogłoszeń. W przypadku kilku sztuk tego samego Towaru informacja o ilości powinna znaleźć się wewnątrz opisu Ogłoszenia.

 17. Niedozwolone jest umieszczanie Ogłoszeń o charakterze erotycznym .

 18. Niedozwolone jest umieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim.

 19. Niedozwolone jest umieszczanie Ogłoszeń dotyczących Towarów zakazanych obowiązującym prawem.

 20. Ogłoszenia można dodawać jedynie w języku polskim, dbając jednocześnie o zachowanie poprawnej pisowni i składni.

 21. Użytkownik może dobrowolnie skorzystać z odpłatnej usługi Promowania Ogłoszenia.

5. Odpowiedzialność

 1. Operator umożliwia Użytkownikom wystawianie ogłoszeń w ramach serwisu atrakcjo.pl.

 2. Operator nie ingeruje w treść ogłoszeń.

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umów, zawartych pomiędzy stronami Umów, związanych z Ogłoszeniem.

 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość informacji podawanych przez Wystawiających i Ogłoszeniobiorców, a także za ich zdolność do realizacji transakcji.

 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za legalność, jakość i stan oferowanych przez Użytkowników Towarów.

 6. Wystawiający zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.

 7. Operator ma prawo do wstrzymania publikacji Ogłoszenia jeśli zawiera ono treści o charakterze erotycznym, uznawane za wulgarne lub obraźliwie, naruszające dobre obyczaje, zachęcające do przemocy lub agresji, naruszające prawa autorskie lub własności intelektualnej, nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, negatywnie wpływające na wizerunek Operatora lub jego partnerów, zagrażające innym użytkownikom serwisu atrakcjo.pl (w szczególności w zakresie bezpieczeństwa transakcji), naruszające regulamin, naruszające prawo. W niektórych, uzasadnionych przypadkach możliwe jest również całkowite zablokowanie Konta Zarejestrowanego Użytkownika i wszystkich wystawionych przez niego Ogłoszeń.

 8. Operator nie odpowiada za: realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia, brak zainteresowania Ogłoszeniem, składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji, działanie siły wyższej, pracę systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych.

6. Promowanie ogłoszeń i rozliczenie płatności

 1. Serwis umożliwia odpłatne promowanie ogłoszeń.

 2. Ceny usług promowania zawarte są w ,,Załączniku nr 1” do niniejszego Regulaminu.

 3. Cena wybranej opcji promowania jest wyświetlana także podczas procesu promowania Ogłoszenia.

 4. Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Za każdą dokonaną płatność Użytkownik może wygenerować fakturę po zalogowaniu do swojego konta (w zakładce „Moje atrakcjo > Menu > Płatności”).

 6. Operatorem płatności jest firma FONDY LTD. Wszystkie transakcje realizowane są niezwłocznie. Serwis nie pobiera dodatkowych prowizji ani opłat związanych z obsługą transakcji. Serwis nie odpowiada za czasową niedostępność płatności spowodowaną przez systemy bankowe czy też operatorów płatności.

 7. Użytkownik zakładając konto w serwisie atrakcjo.pl zgadza się na generowanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Operatora Serwisu atrakcjo.pl i jednocześnie oświadcza, że rozliczenie finansowe między stronami będzie zachodziło poprzez jednostronne pobranie przez Użytkownika faktury w formie elektronicznej (PDF) z systemu serwisu - zakładki „Moje atrakcjo > Menu > Płatności”.

 8. Promowanie Ogłoszenia następuje z chwilą zatwierdzenia transakcji przez systemy bankowe czy też operatorów płatności.

 9. Jeśli Ogłoszenie zostanie oznaczone jako sprzedane przez Użytkownika lub usunięte przed upływem czasu w jakim Ogłoszenie jest promowane, opłata za niewykorzystany czas nie będzie zwracana Użytkownikowi.

 10. W przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte ze względu na naruszenie Regulaminu czy też przepisów prawa, opłata za promowanie nie zostanie zwrócona.

 11. Serwis umożliwia rodzaje promowań w cenach zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu.

7. Postanowienia końcowe

 1. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie serwisu atrakco.pl. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu.

 2. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą realizowane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach serwisu atrakcjo.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO REGULAMINU

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Promowanie ogłoszenia (rodzaje i ceny brutto w PLN).

PROMOWANIE OGŁOSZEŃ NA atrakcjo.pl

Rodzaj promowania

Opis

CAŁA POLSKA

ogłoszenie ma zasięg na terenie całej Polski

GALERIA NA STRONIE GŁÓWNEJ

Twoje ogłoszenie dodatkowo wyświetla się rotacyjnie w galerii na stronie głównej serwisu atrakcjo.pl, jesteś najbardziej widoczny

 

 

WYRÓŻNIENIE

lista wyszukiwania będzie podzielona na dwie sekcje tj. oferty ,,Wyróżnione” i ,,Pozostałe", wyróżnienie ogłoszenia będzie je przenosić w kategoriach głównych i podkategoriach do sekcji ,,Wyróżnione” na najwyższą możliwą pozycję listingu, ponadto ogłoszenie będzie oznaczone pomarańczową szarfą z napisem ,,Wyróżnione” oraz podświetlone niebieskim tłem, zawsze się wyróżniasz

 

 

ODŚWIEŻENIE

automatycznie, co 48 godzin Twoje ogłoszenie będzie podbijane na górę listingu ofert ,,Pozostałych", jeżeli ogłoszenie ma wykupioną opcję "Wyróżnienie", również i na tym listingu ulega automatycznemu podbiciu, jesteś cały czas na szczycie list

 

ETYKIETA

ogłoszenie odznaczone żółtą szarfą do wyboru z napisem : PILNE, OKAZJA, PROMOCJA, informujesz o szczególnych warunkach sprzedaży


 

CENNIK PROMOWAŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII :

BEZ PROMOWANIA

ZA DARMO DLA WSZYSTKICH KATEGORII

CAŁA POLSKA

ZA DARMO DLA WSZYSTKICH KATEGORII

 

FORMA PROMOWANIA

GALERIA NA STRONIE GŁÓWNEJ

WYRÓŻNIENIE

ODŚWIEŻENIE

ETYKIETA

15 DNI

30 DNI

15 DNI

30 DNI

15 DNI

30 DNI

15 DNI

30 DNI

KATEGORIA

KOSZT PROMOWANIA DLA PŁATNOŚCI KARTĄ LUB PRZELEWEM

NIERUCHOMOŚCI

22,99

29,99

14,99

18,99

15,99

19,99

18,99

22,99

MOTORYZACJA

19,99

24,99

11,99

14,99

12,99

15,99

12,99

15,99

ELEKTRONIKA

15,99

18,99

8,99

11,99

9,99

12,99

6,99

8,99

MODA I STYL

15,99

18,99

6,99

8,99

7,99

9,99

5,99

7,99

ZDROWIE I URODA

15,99

18,99

8,99

11,99

9,99

11,99

6,99

8,99

DOM I OGRÓD

15,99

18,99

8,99

11,99

9,99

12,99

6,99

8,99

SPORT I TURYSTYKA

15,99

18,99

6,99

8,99

7,99

9,99

6,99

8,99

DLA DZIECKA

15,99

18,99

6,99

8,99

7,99

9,99

5,99

7,99

MUZYKA, EDUKACJA

15,99

18,99

3,99

4,99

4,99

5,99

3,99

4,99

ROLNICTWO

15,99

18,99

8,99

11,99

9,99

12,99

12,99

15,99

ZWIERZĘTA

15,99

18,99

8,99

11,99

9,99

12,99

6,99

8,99

ŚLUBY I WESELA

15,99

18,99

8,99

11,99

9,99

12,99

5,99

7,99

PRACA

22,99

18,99

14,99

18,99

15,99

19,99

14,99

18,99

USŁUGI I FIRMY

22,99

29,99

14,99

18,99

15,99

19,99

14,99

18,99

ODDAM ZA DARMO

15,99

18,99

3,99

4,99

4,99

5,99

3,99

4,99

ZAMIENIĘ

15,99

18,99

3,99

4,99

4,99

5,99

3,99

4,99


 

PAKIETY PROMOWAŃ : zwiększ skuteczność do 20 x

STANDARD [zł]

PLUS [zł]

VIP [zł]

zasięg na terenie całej Polski + wyróżnienie

+ etykieta do wyboru

 

zasięg na terenie całej Polski + wyróżnienie

+ etykieta do wyboru

+ odświeżenie

zasięg na terenie całej Polski + wyróżnienie + etykieta do wyboru+ odświeżenie + galeria na stronie głównej portalu

atrakcjo

30 dni

30 dni

30 dni

 

16,99

 

29,99

 

39,99

 

Korzystający z serwisu ma w każdej w chwili trwania ogłoszenia możliwość przedłużenia promowania lub jego poszerzenia/zmiany przez okres wystawienia ogłoszenia. O końcu danego promowania informacja meilowa (na 48 godzin przed końcem promocji). Podjęcie promowania lub jego zmiana w trakcie trwania ogłoszenia każdorazowo gwarantuje zachowanie ogłoszenia na stronie serwisu przez okres promowania (w sytuacji kiedy promowanie podjęto by np. na kilka dni przed dniem zakończenia ogłoszenia) i odnawia okres wystawienia ogłoszenia w serwisie na kolejne 60 dni.